Privacy Statement

Inleiding

SportMixz is een stichting die zich inzet voor de motorische, mentale en sociale ontwikkeling van een kind. Dat doen we door kinderen op een laagdrempelige manier fysiek én mentaal in beweging te brengen en in contact te laten komen met verschillende sporten. Om ons doel te bereiken zien wij voornamelijk vecht- en verdedigingssporten als metafoor. Bij het uitvoeren van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens SportMixz verzamelt en gebruikt en hoe SportMixz met deze persoonsgegevens omgaat. SportMixz is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Onze gegevens zijn: SportMixz, de Savornin Lohmanlaan 215, 2566 BZ Den Haag. Wij delen dit adres met stichting SportMindz, de volwassen afdeling. 
Deze privacyverklaring is het laatst aangepast in juli 2018. SportMixz kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. 
 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

SportMixz vindt het belangrijk dat zij zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. Zij houdt zich daarbij aan de AVG en de overige geldende privacy regelgeving. 
 
SportMixz legt persoonsgegevens vast in het kader van haar dienstverlening aan (aspirant) leden. Hierbij zal het bijvoorbeeld gaan om het geven van sportlessen, automatische incasso’s en nieuwsbrieven.
 
SportMixz verwerkt de volgende persoonsgegevens:
  • Naam, adres, woonplaats;
  • Telefoonnummer, e-mailadres;
  • Geboortedatum, geslacht;
  • Bank- en betaalgegevens
SportMixz verstrekt uw persoonsgegevens in geen geval aan derden.
 

Grondslag voor de verwerking

Om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. SportMixz zal uw gegevens verwerken op basis van uw lidmaatschap (dat is een overeenkomst) of op basis van toestemming. Beiden zijn grondslagen op basis van de AVG.
 

Verwerking van persoonsgegevens in Nederland

Uw persoonsgegevens worden in Nederland verwerkt. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. 
 

Bewaartermijnen

SportMixz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen van de verwerking. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden bewaard zolang zij nodig zijn om de genoemde doelen te bereiken.
Bepaalde persoonsgegevens moeten wij wel langer bewaren, omdat SportMixz zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.
 

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten die hieronder staan beschreven.
Inzage: u heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens
Correctie: zijn uw gegevens onjuist dan zullen wij die corrigeren.
Wissen: u kunt een verzoek doen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. De gegevens kunnen alleen worden verwijderd als deze niet juist of niet meer relevant zijn.
Beperken: als u vindt dat SportMixz uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt dan kunt u die verwerking laten beperken.
Bezwaar: u kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bij bezwaar tegen direct marketing zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
Overdracht: u kunt een verzoek doen tot overdracht van uw persoonsgegevens als de gegevens zijn verstrekt op basis van toestemming of een overeenkomst met SportMindz.
 
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van persoonsgegevens kunt u richten aan: info@sportmixz.nl
 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Translate »